دوره‌های مکالمه

نحوه تلفظ صحیح کلمات انگلیسی و چگونگی آن

تلفظ صحیح کلمات و واژه‌ها در زبان انگلیسی از عوامل بسیار مهمی است که در بهبود مهارت مکالمه بسیار مؤثر است. دانستن آنها به‌همراه‌داشتن لهجه خوب، علاوه بر تقویت اعتمادبه‌نفس باعث ایجاد ارتباط مؤثر می‌شود. همچنین باعث می‌شود بدون …