مجوز هاتاییدیه نهاد آموزشی ALAP در انگلستان

در این تاییدیه، دکتر پورقاسم در ایران و عراق به عنوان نماینده رسمی ALAP معرفی شده است

درباره ALAP بیشتر بدانید


تاییدیه نهاد آموزشی INTESOL WORLDWIDE در انگلستان

در این تاییدیه، دکتر پورقاسم در ایران به عنوان نماینده رسمی INTESOL WORLDWIDE معرفی شده است

درباره INTESOL WORLDWIDE بیشتر بدانید