Placement Test

Placement Test

مرحله 1 از 3

33%
  • کلیه اطلاعات برای شما ایمیل خواهد شد بنابراین ایمیلی را وارد نمایید که همیشه از آن استفاده می کنید
    چنانچه سابقه تدریس دارید و یا از سطح زبانی خوبی برخوردار هستید گزینه بله را انتخاب نمایید
    چنانچه پس از تعیین سطح تمایل به مشاوره براي دريافت مدرك بين المللي زبان اموزان دارید گزینه بله را انتخاب نمایید